سر خط خبرها:

دشتستان

هستی (13)

روایت قهرمانانی که مرگ را زندگی می کنند/ سلطان باقری

فکرشهر ـ الهام راسـخی: مـرگ همیشـه پیچیده بـوده و زندگی بـا تمام مشـکلات و تلخـی هایـش ارزشـمند و گرامی؛ حتـی اگـر هـزاران بـار از مـرگ تلـخ تـر و سـیاه تـر باشـد. زیـرا مـرگ بـا خـودش نیسـتی دارد، نبـودن و رفتـن بـه جایـی نامعلـوم؛ و بـه همیـن دلیـل، زندگی بـا همـه مشـکلاتش از مـرگ جلـو اسـت. امـا برخـی حتـی بـا مرگشـان هـم از زندگـی جلـو مـی زننـد و آن را تـداوم مـی بخشـند. از کالبدشـان، دیگـر جـان هـا را حیاتـی نـو مـی بخشـند و هسـتی را بـه جـای نیسـتی در پیـش مـی گیرنـد. آن هـا قهرمـان هایـی غیرقابــل توصیفنــد. انســان هایــی پــاک، بخشــنده و معصومنـد کـه عـلاوه بـر اینکـه چیـزی از دنیـا نمـی خواهنــد، از آنچــه کــه تنهــا دارایــی شــان، یعنــی «جــان» شــان اســت، بــرای زندگــی دیگــران مــی گذرنـد و در حقیقـت ایـن هـا، همـان «اولئـک هـم الفائـزون» انـد. رسـتگارانی کـه گرچـه در زندگـی دنیــا، خــود و خانــواده هایشــان متحمــل رنــج هــا امــا در وقــت و ســختی هــای بیشــماری شــده انــد مـرگ و در سـخت تریـن لحظـه حیاتشـان، ذهنشـان از کمــک و خیرخواهــی بــرای دیگــران خالــی نیســت. خانــواده هایــی کــه در لحظــات ســخت روحــی و عاطفــی بــرای عزیزانشــان کــه در ورطــه مــرگ هســتند، تصمیــم زندگــی مــی گیرنــد و بــا اهـدای اعضـای عزیزانشـان بـه دیگـران، جـان مـی بخشــند. بخشــش آن هــا شــمردنی و گفتنــی نیســت. آن هـم در روزگاری کـه قانـون جنـگل بـر زندگـی مـا حاکـم شـده و مـی گویـد «بکـش یـا کشـته شـو، بخـور یـا خـورده شـو...»؛ در ایـن روزگار اسـت کـه اینــان قانــون حاکــم را زیــر پــا گذاشــته و بــه یــاد مــا مــی آورنــد کــه هــدف از آفرینــش انســان چــه بـوده اسـت؟!

تصاویر اختصاصی «فکرشهر»/ نشست هم اندیشی فعالان اجتماعی، سیاسی و اصحاب رسانه دشتستان با معاون سیاسی استاندار بوشهر

فکرشهر: نشست هم اندیشی فعالان اجتماعی، سیاسی و اصحاب رسانه دشتستان با معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر و سرپرست فرمانداری دشتستان، عصر روز یکشنبه ـ 19 خردادماه 1398 ـ در فرمانداری دشتستان برگزار شد.
در نشست شورای اداری دشتستان در سعدآباد مطرح شد:

هشدار معاون سیاسی استاندار به نامزدهای انتخابات + تصاویر اختصاصی

فکرشهر ـ ایمان باقرزاده: در نشست شورای اداری شهرستان دشتستان که امروز ـ یکشنبه، 19 خردادماه 1398 ـ در بخش سعدآباد و با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری بوشهر برگزار شد، مسایل مختلفی مطرح شد که از جمله آن ها، مشکلات آب و راه بخش سعدآباد بود...

اختصاصی «فکرشهر» به مناسبت روز جهانی محیط زیست

محیط زیست دشتستان در دستان پدر و پسر محیط بان

فکرشهر- الهام راسخی: پدر و پسر وارد دفتر نشریه می شوند. خدارحم فیض اللهی که متولد 1327 است و پسرش محمدرضا که لیسانس شیلات دارد و متولد 1363. پدر، بیش از 40 سال از عمرش را در طبیعت و برای حفاظت از محیط زیست گذرانده و پسر هم سال های زیادی از عمرش را همراه پدر بوده. هردو...

اختصاصی «فکرشهر»/ به بهانه درگذشت فرهنگی ترین کارگر استان بوشهر

کارگری که خدا ماموریتش داد فقط عاشق نوشتن کتاب باشد! 

فکرشهر ـ علی اصغر رجایی: با لبخندی که بر دل می نشست و چین و چروک های چهره کارگری،  پیرهن ساده آبی همیشه به تن داشت، در انجمن های داستان شهر برازجان شرکت می کرد. اینقدر در رفتارش یکرنگی موج می زد که هیچکس دلش نمی آمد در نقد داستان هایش، به او تندی کند، چون داستان هایش هم مثل خودش ساده و روان و مهربانانه بر دل می نشست...

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - دشتستان