سر خط خبرها:

دشتستان

طی حکمی از سوی استاندار بوشهر؛

محمد آقایان حسینی، به سمت مسوول پیگیری‌های ویژه و مصوبات سفر ریاست جمهوری منصوب شد+رزومه

فکرشهر: طی حکمی از سوی عبدالکریم گراوند استاندار بوشهر، محمد آقایان حسینی به عنوان مسوول پیگیری‌های ویژه و مصوبات سفر ریاست جمهوری به استان بوشهر منصوب شد...

اختصاصی «فکرشهر»/ فرهنگی ترین کارگر استان، مورد بی مهری مسوولین

بازنشر یک گفت و گو با «مرتضی انوشه؛ بنّا، شاعر و نویسنده دشتستانی»

فکرشهر: پر انرژی و با نشاط صحبت می کند و با وجود مشکلاتی که دارد شوخ طبعی اش مشهود است. همراه همسرش به « فکر شهر» آمده تا ساعتی با هم گپ و گفت داشته باشیم. از دغدغه هایش می پرسم و انتظاراتش ولی با کمال تواضع پاسخ می دهد از کسی انتظاری ندارد! و در اعتراض همسرش به شرایط موجود هم به شوخی می خندد و می گوید ما که چیزی کم نداریم!! حرفی که باعث لبخند همسر می شود. صمیمیت از کلام و نگاهشان می بارد...

هستی (1)

روایت قهرمانانی که مرگ را زندگی می کنند/ حسین فلیانی

فکرشهر: * یکی از سه پرونده ای که در ویژه نامه بهاری سال 1398 «به فکرشهر» منتشر شده بود، به گفت و گو با خانواده های کسانی که در استان بوشهر اهدای عضو داشته اند، اختصاص داشت. در توضیحات انتهای این پرونده که در مجموع 23 گفت و گو را شامل می شود و به ترتیب اهدای عضو نیز منتشر شده، آمده: «در لیسـتی کـه دانشـگاه علـوم پزشـکی بوشـهر از افـراد اهـدا کننـده در اسـتان بوشـهر، در اختیـار «فکرشـهر» قـرار داد، 42 اسـم بـه چشـم مـی خـورد؛ امـا بـا وجـود پیگیـری هـا و تلاش هـای انجـام شـده، تلفـن و یـا آدرس برخـی از ایـن عزیــزان پیـدا نشـد و برخـی خانــواده هـا نیـز حاضـر بـه مصاحبـه نشـدند. عـلاوه بـر لیسـت دانشـگاه علـوم پزشـکی و در حیـن انجـام گفـت و گوهـا، دو اهـدای عضـو دیگـر هـم انجـام شـد کـه تنهـا موفـق بـه یافتـن و گفـت و گـو بـا یکـی از ایـن خانـوده هـا شـدیم». به گزارش «فکرشهر»، این نخستین بار است که در استان بوشهر، موضوع اهدای عضو به طور ویژه و با این حجم، در یک نشریه منتشر می شود. این گفت و گو ها به ترتیب انتشار در ویژه نامه بهاری «به فکرشهر»، در پایگاه خبری ـ تحلیلی «فکرشهر» هم بازنشر می شوند.

سرپرست بیمارستان شهیدگنجی برازجان؛

روابط عمومی چشم بینا و زبان گویای یک سازمان است+ تصاویر

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - دشتستان