سر خط خبرها:

ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻃﺮح ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺗﺎﻻب حله استان بوشهر آﻏﺎز شد‌

فکرشهر: مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر با اشاره به تدوین ﻃﺮح ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺗﺎﻻبﻫﺎی اﯾﺮان با مشارکت جامعه محلی گفت: ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻃﺮح ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺗﺎﻻب حله استان بوشهر آﻏﺎز شد‌.

به گزارش فکرشهر از تسنیم، حسین دلشب ظهر امروز در نشست با محیط‌بانان حفاظت محیط زیست استان بوشهر از طراحی سیستم معیشتی سازگار و پایدار با محیط زیست تالاب‌ها برای جوامع محلی خبرداد و اظهار داشت: با توجه به این که بسیاری از تمدن‌های اولیه در اطراف تالاب‌ها شکل گرفته‌اند اما بشر در طول تمدن خود به نحوی از تالاب‌ها استفاده کرده که برخی از این روش‌ها سبب اختلال در عملکرد تالاب و از میان رفتن تنوع زیستی آنها شده است.

وی با بیان اینکه تالابﻫﺎ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده و ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺗﻤﺪن ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺤلی ﮔﺮه ﺧﻮرده  است گفت: ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن راﻣﺴﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﻌﺎﻫﺪه ﺑﯿﻦاﻟﻤللی، ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻃﺒﯿﻌﺖ در ﺟﻬﺎن به‌خصوص ﺗﺎﻻبﻫﺎ، در ﺳﺎل 1349 در راﻣﺴﺮ ﺟﻨﺒﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ اﯾﻦ زﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﻬﻢ را ﭘﺮرﻧﮓﺗﺮ کرد.

مدیرکل ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ  استان بوشهر با اشاره به ثبت تالاب‌ها در  کنوانسیون رامسر خاطر نشان کرد: از 42 ﻧﻮع ﺗﺎﻻب ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن راﻣﺴﺮ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺟﺰ ﯾﮏ ﻧﻮع ﺗﺎﻻب ﺑﻘﯿﻪ در اﯾﺮان ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺗﻨﻮع ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﺗﺎﻻبﻫﺎی اﯾﺮان اﺳﺖ.

دلشب با اشاره به اینکه ﻫﻢ اﮐﻨﻮن 24 ﺗﺎﻻب اﯾﺮان در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن راﻣﺴﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه تصریح کرد: تالاب حله ﯾﮑﯽ از ﺗﺎﻻبﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻓﺎز ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﻌﻤﯿﻢ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻃﺮح ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺗﺎﻻبﻫﺎی اﯾﺮان، ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آن آﻏﺎز شد.

وی،با اشاره به تدوین ﻃﺮح ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺗﺎﻻبﻫﺎی اﯾﺮان با مشارکت جوامع محلی گفت: در این راستا ﻃﺮح ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺗﺎﻻب حله استان بوشهر، ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آن توسط جوامع محلی آﻏﺎز شده است.

مدیرکل ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ  استان بوشهر تاکید کرد:در راستای مشارکت جوامع بومی و محلی در حفاظت از مناطق تالابی طرح کسب و کار در تالاب حله بوشهر عملیاتی شده که در این زمینه شهروند سبز، توسعه سبز ، اشتغال سبز و حلقه‌های خوانش زیست محیطی اجرایی می‌شود.

دیدگاه خود را بنویسید