سر خط خبرها:
اختصاصی «فکرشهر»/ نکته

نظریه پنجره شكسته 

فکرشهر ـ لطف اله علی پور*: این نظریه یك واقعیت اجتماعى را با استعاره از «پنجره شكسته» تشریح مى کند.

هنگامى كه شیشه پنجره خانه اى شكسته شده باشد، در صورتى كه پس از مدتى پنجره شكسته ترمیم نشود و به حال خود رها شود، به تدریج رهگذران به این نتیجه می رسند که کسی به شکسته شدن پنجره های این ساختمان اهمیت نمی دهد و با تصور اینكه ساختمان خالى از سكنه است، اقدام به شكستن شیشه پنجره هاى دیگر خواهند كرد و بعد از شکسته شدن تمام پنجره ها، نوبت به خود ساختمان می رسد!! و این کارها سیگنال مجاز بودن انجام هر کاری را، بدون این که کسی مزاحم شما بشود، همراه خود دارد.

به همین در بحث مدیریت، باید نکات زیر را در نظر داشت:

ـ در صورت بروز كوچك ترین مشكل و نقطه ضعف، آن مساله توسط مدیر در یك سازمان، مى بایست سریعا رفع شود.

ـ در صورت عدم بهبود نقطه ضعف توسط مدیر، برخى از كاركنان و ارباب رجوع ممكن است از ضعف موجود حداكثر سوء استفاده را كرده و ضربه هاى بیشتر به مدیر و سازمان بزنند و در نتیجه تعداد پنجره هاى شكسته افزایش یابد.

ـ بنابراین پنجره شكسته اول مى تواند در صورت عدم ترمیم نهایتا منجر به فروپاشى مدیریت، سازمان و... شود!

حل مشکلات وقتی که هنوز جزیی هستند، یک استراتژی موفق برای جلوگیری از خرابکاری است.

*دکتری مدیریت منابع انسانی

دیدگاه خود را بنویسید