سر خط خبرها:

دشتستان

«فکرشهر» گزارش می دهد:

سرنوشت انحلال شورای شهرهای برازجان و آب پخش

فکرشهر ـ آذر حسینی: 21 اردیبهشت ماه بود که انتشار خبری روی خروجی خبرگزاری ها و در فضای مجازی، مردم را حیرت زده و تا حدودی خوشحال کرد؛ خبری که از انحلال دو شورای شهر در دشتستان خبر می داد؛ خبر انحلال شورای شهرهای آب پخش و برازجان...

هستی (18)

روایت قهرمانانی که مرگ را زندگی می کنند/ امید دشتی

فکرشهر ـ الهام راسـخی: مـرگ همیشـه پیچیده بـوده و زندگی بـا تمام مشـکلات و تلخـی هایـش ارزشـمند و گرامی؛ حتـی اگـر هـزاران بـار از مـرگ تلـخ تـر و سـیاه تـر باشـد. زیـرا مـرگ بـا خـودش نیسـتی دارد، نبـودن و رفتـن بـه جایـی نامعلـوم؛ و بـه همیـن دلیـل، زندگی بـا همـه مشـکلاتش از مـرگ جلـو اسـت. امـا برخـی حتـی بـا مرگشـان هـم از زندگـی جلـو مـی زننـد و آن را تـداوم مـی بخشـند. از کالبدشـان، دیگـر جـان هـا را حیاتـی نـو مـی بخشـند و هسـتی را بـه جـای نیسـتی در پیـش مـی گیرنـد. آن هـا قهرمـان هایـی غیرقابــل توصیفنــد. انســان هایــی پــاک، بخشــنده و معصومنـد کـه عـلاوه بـر اینکـه چیـزی از دنیـا نمـی خواهنــد، از آنچــه کــه تنهــا دارایــی شــان، یعنــی «جــان» شــان اســت، بــرای زندگــی دیگــران مــی گذرنـد و در حقیقـت ایـن هـا، همـان «اولئـک هـم الفائـزون» انـد. رسـتگارانی کـه گرچـه در زندگـی دنیــا، خــود و خانــواده هایشــان متحمــل رنــج هــا امــا در وقــت و ســختی هــای بیشــماری شــده انــد مـرگ و در سـخت تریـن لحظـه حیاتشـان، ذهنشـان از کمــک و خیرخواهــی بــرای دیگــران خالــی نیســت. خانــواده هایــی کــه در لحظــات ســخت روحــی و عاطفــی بــرای عزیزانشــان کــه در ورطــه مــرگ هســتند، تصمیــم زندگــی مــی گیرنــد و بــا اهـدای اعضـای عزیزانشـان بـه دیگـران، جـان مـی بخشــند. بخشــش آن هــا شــمردنی و گفتنــی نیســت. آن هـم در روزگاری کـه قانـون جنـگل بـر زندگـی مـا حاکـم شـده و مـی گویـد «بکـش یـا کشـته شـو، بخـور یـا خـورده شـو...»؛ در ایـن روزگار اسـت کـه اینــان قانــون حاکــم را زیــر پــا گذاشــته و بــه یــاد مــا مــی آورنــد کــه هــدف از آفرینــش انســان چــه بـوده اسـت؟!

 برازجان، همچنان گرم ترین شهر استان 

فکرشهر: دمای حداکثر ثبت شده (بر حسب درجه سانتیگراد) در ایستگاه های سینوپتیک استان بوشهر نشان می دهد که برازجان، با دمای بالای 50 درجه سانتیگراد، همچنان گرم ترین شهر استان بوشهر است...

اختصاصی «فکرشهر»/ رییس شورای شهر مطرح کرد:

سیمانِ دشتستان و سوزاندن پسماند، دو عامل آلودگی زیست محیطی برازجان

فکرشهر: رییس شورای اسلامی شهر برازجان معتقد است سیمان دشتستان و آتش زدن پسماندها توسط شهرداری، دو عامل آلودگی های زیست محیطی این شهر هستند...

سرپرست اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر:

 سنجش پایه اول ابتدایی باید در تابستان اجرا شود

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - دشتستان