سر خط خبرها:
اختصاصی «فکرشهر»

بدون حضورمسوولان پتروشيمی؛ اشتغال به كارجوانان خارگی، كليد خورد!

فکرشهر- سيدفريورموسوی: جلسه هم انديشی مسوولان بلندپايه اداری باميزبانی شركت های نفتی منطقه خارگ ، دراين جزيره وبدن حضورنماينده ومديران شركت سهامی پتروشيمی خارگ برگزار شد.

به گزارش «فکرشهر»، جلسه بررسی حقوق پرسنل رسمی، قراردادی وپيمانكاری وتبديل وضعيت ايشان بهمراه ايثارگران، باحضورعلي مددی ، معاونت توسعه منابع انسانی وزارت نفت، زندی مديرتشكيلات وروش های وزارت نفت ودكترمولايی مديرتوسعه منابع انسانی شركت ملی نفت ايران درجزيره خارگ وباميزبانی شركت های پايانه های نفتی ايران وشركت نفت فلات قاره برگزار شد.

دراين جلسه كه دردوروزبه طول انجاميد، متاسفانه  ازسوی مسوولان برگزاركننده وميزبان آن، هيچگونه دعوتی ازمسئولان شركت پتروشيمی خارگ بعنوان بزرگترين حامی جوانان بومی خارگ كه خيل زيادی ازايشان راجذب كارنموده است ، بعمل نيامده واين درحالی است كه يكی ازمصوبات اين جلسه بكارگيری وجذب جوانان بومی جزيره واشتغال ايشان درشركت های نفتی مستقر در خارگ است! بهر تقدير مديران توانمند و سختكوش شركت سهامی پتروشيمی خارگ كه همواره حامی جوانان بومی اين جزيره بوده اند، ازاين حركت غيرمنطقی ميزبان شگفت زده شده اند ، بهرحال درجلسه فوق سوای مصوبات بالا ، مشكلات قراردادهای حجمی درشركت های نفتی ، بيمه كاركنان ، آموزش كاركنان ، تصويب ساختارعمليات عمومی شركت پايانه های نفتی ايران وبازگرداندن فرودگاههای ملكی نفت به اين وزارت خانه موردبررسی وتصويب قرارگرفت.

 

دیدگاه‌ها

ناشناس

خارک مطالبات زیست محیطی هم که نداره خداروشکر 

دیدگاه خود را بنویسید