سر خط خبرها:
اختصاصی «فکرشهر»

آغاز دور جدید تغییرات در وزارت نفت و دلهره در دل مديران نفتی!

فکرشهر ـ سامان صفا: با گذشت بیش از چهار ماه از به روی كارآمدن كابینه جدید وزراء و شروع به كار دولت جدید و با توجه به شعارهای انتخاباتی جناب رئیسی، متاسفانه با تغییرات جدید در اغلب وزارتخانه ها شاهد شكوفایی و دگرگونی نبوده ایم!

فکرشهر ـ سامان صفا: با گذشت بیش از چهار ماه از به روی كارآمدن كابینه جدید وزراء و شروع به كار دولت جدید و با توجه به شعارهای انتخاباتی جناب رئیسی، متاسفانه با تغییرات جدید در اغلب وزارتخانه ها شاهد شكوفایی و دگرگونی نبوده ایم!

در یكی از این وزارتخانه ها مانند وزارت نفت و باتوجه به هجمه های زیادی كه در زمان وزارت «بیژن نامدار زنگنه» به آن وارد بود، گفته می شد با انتخاب «جواد اوجی» كه سیاستی كاملا متفاوت با «زنگنه» دارد، شاهد دگرگونی و تغییر و تحولات شگرفی در این وزارت خانه خواهیم بود، اما اینك و با گذشت بیش از١٢٠ روز، نه تنها این وزارت خانه شخم زده نشد، بلكه همان هایی كه زنگنه را تا مرز استیضاح پیش بردند، پشت میزهای صدارت خود مشغول به كار هستند.

از یک سو، كارشناسان واقف به صنعت نفت بر این عقیده اند كه تغییرات وسیع درسطح وزارت نفت، می تواند نیرو و توان جدیدی به كالبد این وزارت خانه متمول تزریق نماید . از سوی دیگر، یكی از نزدیكان به وزیر نفت نیز خاطرنشان می سازد كه تغییر و تحولات در این وزارت خانه به پایان نرسیده و اغلب مدیرانی كه با سیاست های زنگنه و دولت روحانی شكل گرفته و پرورش یافته اند، میبایستی در انتظار تغییر باشند و جابه جایی های مدیران عامل و روسای درجه اول ایشان همچنان ادامه خواهد داشت و در دستور كار اصلی این وزارت خانه است!

انتظارمی رود شروع تغییرات جدید با احكامی كه از سوی «محسن خجسته مهر»، سكاندار مدیریت عاملی شركت ملی نفت ایران آغاز شود و این در حالی است كه دلهره و اضطراب از چندی پیش در دل این مدیران لانه كرده است!

به هرحال بایستی در انتظار این تغییرات ماند و هفته های پیش رو را تماشا كرد.

البته در این میان بایستی گفت برخی از این مدیران نفتی كه به خوبی می دانند نوك پیكان تغییرات روی نام ایشان زوم شده است، چندصباحی است كه با دعوت از مقامات بلندپایه این وزارت خانه و ریخت و پاش های آنچنانی، به دنبال ابقاء خود بوده و دو دستی به صندلی صدارت شان چسبیده اند كه انتظار می رود محسن خجسته مهر، با رصد این بریزوبپاش ها، حق كاركنان و بازنشستگان این وزارت خانه را نادیده نگیرند و دامنه تغییرات خود را گسترش دهند!

دیدگاه خود را بنویسید