سر خط خبرها:

واکنش آشنا به اظهارات صدیقی در مورد آیت الله مصباح: غسال راشناسایی و ما وقع را از او استفسار کنید / اگر تایید کرد او را برای بررسی بیشتر به اداره آگاهی معرفی کنید؛ اگر تکذیب کرد ناقل را برای بررسی بیشتر فرا بخوانید

فکرشهر: حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهور در توئیتی در واکنش به سخنان صدیقی در مورد آیت الله مصباح یزدی نوشت: اشخاص حاضر در این داستان یعنی آقایان محمدی داماد آقای محمدی عراقی و آقای محمد علی جاودان افرادی شناخته شده هستند.

غسال راشناسایی کنید و ما وقع را از او استفسار کنید.

اگر تایید کرد او را برای بررسی بیشتر به اداره آگاهی معرفی کنید.

اگر تکذیب کرد ناقل را برای بررسی بیشتر فرا بخوانید

دیدگاه خود را بنویسید