سر خط خبرها:

فرمانروانی

اختصاصی «فکرشهر»

فرمانروایی تلنگون

فکرشهر- الهام راسخی: کاخ «ملکه مُلکی»، روی تلی از زباله‌هایی قرار داشت که طی 30 سال آن ها را انباشته بود. هرچند ملکه مُلکی برای جمع آوری آن ها زحمتی نکشیده و مردم خودشان زباله هایشان را در آن مکان می‌ریختند، اما به خیال خودش حکومتی به راه انداخته بود که هیچ چیز در آن رسوخ نمی‌کرد. کسی جرات نزدیک شدن به مرز پادشاهی اش را نداشت...

اشتراک در RSS - فرمانروانی