سر خط خبرها:
مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر:

زمین‌داران شهری می‌توانند از تسیهلات قانون جهش مسکن بهره ببرند

فکرشهر: فرزاد رستمی گفت: کسانی که در شهر‌ها مالک هستند و زمین دارند می‌توانند از تسهیلات قانون جهش مسکن بهره ببرند و برای خود خانه بسازند.

به‌گزارشفکرشهر از  صداوسیما، مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر در نشست با خبرنگاران گفت: یکی از ظرفیت‌های قانون جهش مسکن؛ موضوع خودمالکی است. در «سامانه جامع طرح‌های حمایتی مسکن» گزینه خودمالکی هم وجود دارد و اگر کسانی با این شرایط ثبت‌نام کنند می‌توانند زمین خود را به‌عنوان آورده اولیه معرفی کنند.
 
فرزاد رستمی افزود: خودمالکان می‌توانند از امتیاز‌هایی که در جهش مسکن است، بهره ببرند و افزون بر تسهیلات، در عوارض صدور پروانه، مالیات و بیمه نیز مشمول می‌شوند.
 
او ادامه داد: کاهش سود تسهیلات، افزایش مدت‌زمان بازپرداخت و افزایش سقف تسهیلات نیز دیگر مشوق‌هایی که برای خودمالکان در نظر گرفته شده است.
 
رستمی گفت: تفاوت خوبِ خودمالکی با اجاره ۹۹ ساله این است که اگر امتیاز‌های این طرح کامل محقق نشود، خودمالکان همچنان زمین خود و بخشی از پیشرفت کار را دارند.
 
مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر درباره خانه‌های قدیمی هم گفت: کسانی که دارای خانه‌های ویلایی قدیمی و کلنگی هستند و بخواهند آن را تخریب کنند و برای فرزاندان دارای شرایط خود در آن خانه بسازند نیز برابر با ضابطه‌ها، تمام کمک‌هایی که امکان دارد به آنان بشود را در کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری کمک می‌کنیم که به آنان داده شود.
 
رستمی اضافه کرد: به هر تعداد واحد که امکان ساخت در آن زمینن زمین رررر باشد، به افراد واجد شرایط که مالک معرفی کند تسهیلات داده می‌شود.
 
او افزود: همچنین اگر واحد‌های ساخته شده‌ای باشد که مالک از تسهیلات دولتی مسکن استفاده نکرده باشد نیز می‌توانند در سامانه ثبت‌نام کنند تا بتوانند با گرفتن تسهیلات، آن را تکمیل کنند. البته مالک یا معرفی‌شده باید دارای شرایط قانون جهش تولید مسکن باشد.
 
مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر درباره خانه‌های در بافت فرسوده هم گفت: در بافت‌های فرسوده نیز اگر مالکی بخواهد خانه بسازد چنین امتیاز‌هایی که گفته شد داده می‌شود.
 
رستمی افزود: تسهیلات بیشتر، سود کمتر و مجوز تراکم یک واحد اضافه به ازای واحد از کمیسون ماده ۵ استان نیز از امتیاز‌هایی است که برای نوسازی در بافت فرسوده به متقاضیان داده می‌شود.
 
او گفت: با متقاضی ساخت در بافت فرسوده برای خطوط انتقال و تأسیسات زیربنایی نیز همکاری می‌شود.

دیدگاه خود را بنویسید