سر خط خبرها:

چرا گاهی هوا را گرم‌تر از دمای اعلام شده حس می‌کنیم؟

فکرشهر: استاد آب و هواشناسی دانشگاه خوارزمی در خصوص تفاوت دمای محسوس با دمای ثبت شده گفت: در دمای ثبت شده استنادکارشناسان به دمای جعبه سفید رنگ در سایه در ایستگاه هواشناسی خارج از شهر است که این خارج از شهر بودن باعث دوربودن از جزیره حرارتی شهرها و آماری متفاوت از دمای محسوس مرکز شهر می‌شود.

به گزارش فکرشهر، دکتر مهری اکبری در گفت و گو با خبرنگار ایسنا‌، گفت: در هواشناسی به طور کلی دو نوع دما داریم دمای محسوس و دیگری دمای اندازه گیری و ثبت شده در ایستگاه هواشناسی.

اکبری افزود: دمای محسوس دمایی است که به شخصه آن را حس می‌کنیم و دمای ثبت شده دمایی است که در شرایطی خاص در ایستگاه هواشناسی بررسی می‌شود؛ نکته مهم در خصوص دمای ثبت شده این است که این دما، دمای قفسه‌ای سفید رنگ و چوبی است که در قسمت سایه ایستگاه آب و هواشناسی قرار دارد.

وی افزود: برای مثال عده‌ای دمای هوای اعلام شده را با دماسنج خودرو خود مقایسه می‌کنند در حالی که دما سنج خودرو دمای هوای نزدیک به سطح زمین و آسفالت را نشان می‌دهد که منطقا متفاوت از یکدیگر هستند چون استناد کارشناسان به  دمای جعبه سفید رنگ در سایه در  ایستگاه هواشناسی خارج از شهر است که این خارج از شهر بودن باعث دوربودن از جزیره حرارتی شهرها و آماری متفاوت از دمای محسوس مرکز شهر می‌شود.

این استاد دانشگاه خوارزمی در ادامه افزود: البته دمای محسوس به عوامل زیادی مانند رطوبت و مابقی فاکتورهای آب و هواشناسی بستگی دارد برای مثال دمای هوای کیش و تهران در یک روز ممکن است یکی باشد اما رطوبت و شرجی بودن هوا در کیش باعث می‌شود کیش گرم‌تر از تهران به نظر برسد.

دیدگاه خود را بنویسید