سر خط خبرها:
اختصاصی «فکرشهر»

ورزش بيمار خارگ، نيازمند یک پزشک كار بلد است!

فکرشهر- سيد فريور موسوی: روزگاراني برای تماشای فوتبال باشگاه های خارگ و نشستن بر روی سكوهای داغ سيمانی و شرجی گرفته تنها ورزشگاه چمن-خاكی آن زمان ها، ميبايستی از ساعت ها قبل در محل حضور می يافتي تا جايي برای نشستن و تماشای فوتبال دبش آن روزها برای خود دست و پا كنی؛ هنوز يادمان نرفته است كه تيم فوتبال كارگران خارگ قوی ترين تيم فوتبال كارگران استان خوزستان و بعدها استان بوشهر شد...

فکرشهر- سيد فريور موسوی: روزگاراني برای تماشای فوتبال باشگاه های خارگ و نشستن بر روی سكوهای داغ سيمانی و شرجی گرفته تنها ورزشگاه چمن-خاكی آن زمان ها، ميبايستی از ساعت ها قبل در محل حضور می يافتي تا جايي برای نشستن و تماشای فوتبال دبش آن روزها برای خود دست و پا كنی؛ هنوز يادمان نرفته است كه تيم فوتبال كارگران خارگ قوی ترين تيم فوتبال كارگران استان خوزستان و بعدها استان بوشهر شد. هنوز فراموش نكرده ايم كه در رشته هايی مثل بسكتبال، شنا، واليبال، تنيس روی ميز، تنيس خاكی، بيليارد، گلف، دووميدانی و... اين تازه گی ها در فوتسال، هندبال، كاراته و تكواندو خارگی ها درخشيده اند و قهرماناني را به استان، كشور و تيم های ملی معرفی نموده اند.

ورزش در جزيره خارگ برای جوانان اين منطقه به نوعی از نان شب واجب تر و حتي به مانند نماز جمعه از واجبات بوده و از درجه اهميت بالايی برخوردار است. اماهمانند مقالات گذشته بايستي بيان داشت كه حتی خيلی قبل تر از ظهور پديده شوم كرونا در جهان و بالطبع آن در كشورمان، چراغ پرسوی ورزش خارگ رو به كم سوشدن و تاريكی رفت بطوريكه اينک ورزشی در جزيره پرطمطراق خارگ با آن جنب و جوش خاص و هميشگی اش به عينه نمايان نبوده و ديگر بهانه ای برای تعطيلی ورزش به دليل كرونا از سوی هيچ رئيس و مرئوسي قابل قبول نيست.

 اما چند صباحی است كه چند جوان ورزشكار و كنشگر با برپايی فراخوانی به دنبال احيای ورزش اين جزيره متمول براه افتاده و در ابتدا رئيس اداره ورزش و جوانان اين جزيره را به چالش كشيده و در ادامه دست نياز و كمک به سوی همه مسوولين جزيره و استان بوشهر دراز كرده اند اما تا كنون و به دليل وجود باندهای مافيايی در ورزش كشور، استان و حتي اين جزيره، هيچ ترتيب اثری به خواسته به حق ايشان داده نشده است و روی اين همين اصل متاسفانه جوانان پريشان احوال در سطح جزيره خارگ، نمايان تر از جوانان ورزشی و ورزشكار است.

 ورزش بيمار و عاجز خارگ اين روزها به پزشكی حاذق نياز دارد نه رئيسی ويترينی، بي برنامه و بی انگيزه!

اصولا آب هم اگر در جايي راكد بماند ديگر آب قبلی نبوده و می گندد! نياز امروز جامعه بزرگ ورزش خمارآلود و غبار گرفته خارگ به جوانان تحصيل كرده بومی و ورزشی ایست كه با روح و روان ورزش اين جزيره خلق و خو گرفته و با آن رشد كرده و درد آن را به درستی تشخيص داده و مي فهمند.

 آنچه كه جوانان اين جزيره را به مطالبه گری وادار كرده است، ماندگاری سيدمحمد اسلامی، رئيس اداره ورزش و جوانان اين جزيره در مسند ١٦ ساله ای است كه ديگر قادر به تحولی در ورزش اين منطقه نبوده و حتي به دنبال ترک اين مسند و رياست نيز نمي باشد.

 خشم ورزشكاران خارگی نيز بيشتر بابت كم كاری، سكونی، بی تحركی، عدم دقت نظر و توجه وی به ورزش اين جزيره بوده و هست كه متاسفانه مسوولان داخلی هم با آنكه همه اين موارد را نظاره گر هستند حركتی در جهت بهبودی ورزش اين منطقه انجام نداده و نمی دهند.

 به هر حال اين روزها ورزش بيمار خارگ نيازمند درمانی سريع از سوی پزشكی كاربلد بوده و هست و اين بدان معناست كه جوانان ورزشكار اين جزيره تا اعمال تغييرات عمده در سطح رياست اداره ورزش و جوانان شهرشان، دست از مطالبه گری خود برنخواهند داشت.

دیدگاه خود را بنویسید